088-0185200

info@debewindvoerders.nl

Wat is curatele?

Curatele is een manier om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. De rechter stelt een curator aan die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben.

Curatele is een zware maatregel. De kantonrechter is daarom voorzichtig in het uitspreken van deze maatregel. Is er een lichtere maatregel mogelijk (zoals bewindvoering en/of mentorschap) dan zal de rechter daarvoor kiezen.

Voor wie is curatele bedoeld?

Curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen. U kunt daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ook noemt de wet redenen als drank- of drugsmisbruik. Dit moet wel dermate ernstig zijn dat iemand zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen of dat iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt.

Wat doet een curator?

Een curator heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

• Beslissen over het geld en bezit van de betrokkene.
• Rekeningen betalen, uitkeringen en toeslagen aanvragen.
• Administratie en belastingaangifte doen.
• Het regelen van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.
• Persoonlijk contact onderhouden zodat hij weet hoe het met de betrokkene gaat.
• De betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
• In actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
• Verslag (financieel) doen aan de rechter over het verloop van de curatele.
De curator betrekt de cliënt zoveel mogelijk bij zijn taken.